Polskie paszporty. Znane i nowe postanowienia ustawy o dokumentach paszportowych

September 2, 2013 in 2013, Barbara Marta Zmudka, Polska, Prawo

Polskie paszporty. Znane i nowe postanowienia ustawy o dokumentach paszportowych. Bywa, że organ tworzący prawo wyprzedza wydarzenia, ustanawiając normy prawne, które regulują określone stany. Częściej jednak życie wymusza zmiany prawa. Dokumenty paszportowe z założenia spełniają funkcję identyfikującą, służą bezpieczenstwu podroży i co niebagatelne, przysparzają fiskusowi określony dochód.

Polskie paszporty

Członkostwo Polski w UE nakłada na władze panstwa obowiazek wypełnienia dyrektywy unijnej z 2004r. w celu wprowadzenia paszportow biometrycznych z odpowiednim zabezpieczeniem informacji pobranych od osoby wnioskującej o wydanie paszportu.

Zmieniające się warunki podroży i czas pobytu w krajach UE i poza jej granicami wskazały konieczność odstąpienia od dotychczasowych wymogów i tak z dniem wejścia w życie nowelizacji do ustawy o dokumentach paszportowych (akt z dn.8/30/2013):

- nie bedą pobierane odciski palców przy wyrabianiu paszportu dziecku poniżej 12 roku życia (uwaga: dziecko do 18 roku życia musi być obecne przy składaniu dla niego wniosku o wydanie paszportu. Wyjątkiem jest małoletni do 5 roku życia, którego obecność nie jest wymagana. Natomiast odbioru paszportu dla dziecka może dokonać jeden z rodziców lub opiekunów prawnych, już bez obecności dziecka. Podpis posiadacza paszportu w ramce pod fotografią na wniosku paszportowym składa osoba małoletnia powyżej 13 roku życia),
- ponadto osobom, od których nie jest możliwe pobranie odcisków palców z powodu przemijającej przeszkody, np: z powodu uszkodzenia (zranienia) palców, dłoni, możliwe będzie wydanie paszportu tymczasowego na czas nie przekraczający 12 miesięcy.

Tyle nowela, a teraz kilka aspektów natury porządkowej:

Paszporty wydane przed 29 czerwca 2009 roku zachowują ważność przez okres w nich podany. Wydanie paszportu z okresem ważnosci na 10 lat kosztuje w Polsce 140 zl. Emerytom, rencistom, uczniom powyżej lat 13 i studentom przysługuje 50 procent zniżki. Od paszportów dla dzieci, które w dniu złożenia wniosku nie ukonczyły lat 13, pobiera się opłatę w kwocie 30 zl. Sposób wykonania skanu zdjęcia twarzy oraz zapis odcisków palców wykonuje się w punktach paszportowych a poza granicami Polski, informacji udzielają placówki dyplomatyczne (online).

Gwoli przypomnienia: aktualnie dokumenty wymagane do wydania paszportu można złożyc w placówce urzędu miejsca zamieszkania, w organie paszportowym, a to:

• wypełniony wniosek o wydanie paszportu;

• jedną kolorową fotografię spełniającą wymogi biometrii;

• dowód uiszczenia opłaty paszportowej lub do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi albo uprawnienie do zwolnienia z opłaty paszportowej;

• odpis skrócony aktu urodzenia a w przypadku ubiegania sie o paszport za granicą, nalezy załączyc zupełny odpis polskiego aktu urodzenia oraz gdy wniosek składa za granicą osoba nieposiadająca numeru PESEL;

• odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa (w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska jezeli małżeństwo zostalo zawarte za granicą).

Składając wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, należy także okazać do wglądu ważny dokument paszportowy, a w przypadku gdy osoba nie posiada ważnego dokumentu paszportowego, ważny dowód osobisty.

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście, z wyjątkiem następujących przypadków:

• wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza;

• wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską składają rodzice, a niepozostającej pod władzą rodzicielską składa opiekun ustanowiony przez sąd.

Dokument paszportowy odbiera się także osobiście w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek.

Wymiana paszportu na nowy

W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania:

- imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL, osoba posiadająca ważny dokument paszportowy powinna wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenie aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska.

Po upływie 60 dni od dnia wystąpienia powyższych zdarzeń dokument traci ważność.

Opłaty

Za wydanie paszportu nalezy uiscić odpowiednią opłatę. Opłata za wydanie paszportu tymczasowego wynosi 30 zł.

Aktualne opłaty:

• 140 zł – za paszport ważny 10 lat,

• 70 zł – za paszport ważny 10 lat, wydany (z uwzględnieniem 50 proc. ulgi):

- emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu,
- osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
- kombatantom i innym osobom będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
- uczniom od 13 roku życia i studentom.

Opłata za wydanie paszportu osobie małoletniej do 13. roku życia (z uwzględnieniem 50 % ulgi):

• 30 zł – za paszport, wydany małoletnim:
• do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego,
• realizującym obowiązek szkolny.

Opłatę podniesioną o 200 proc. ceny wydawanego paszportu pobiera się w przypadku, gdy poprzednio posiadany paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.

Częściowo obniżona opłata dotyczy:

• zmiany nazwiska, imienia lub innych danych wpisywanych do paszportu,
• zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości,
• braku w posiadanym ważnym paszporcie miejsca na wizy i stemple przekroczenia granicy.

Wysokość opłaty ustalana jest w zależnosci od długosci okresu od daty wniosku do upływu terminu ważności dokumentu.

Kto nie płaci za paszport

Nie pobiera się opłaty paszportowej od:

• osób, które w dniu złożenia wniosku mają ukończone 70 lat,

• osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,

• osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej,

• żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

Paszport jest ważny:

10 lat od daty wydania dla osób powyżej 13 roku życia, a
5 lat dla dzieci do 13 roku życia.

Pozostałe informacje w sprawach polskich dokumentów paszportowych : msw.gov.pl

Barbara Marta Zmudka
barmez@gmail.com

WDT Polish Update Banner

Barbara Marta Zmudka: Paszporty Amerykańskie

Facegloria. Chrześcijański portal bez grzechu

Facegloria. Chrześcijański portal bez grzechu

July 21st, 2015

Facegloria. Chrześcijański portal bez grzechu. Grupa brazylijskich wiernych założyła portal Faceglor[...]

Donald Trump prowadzi w sondażach przedwyborczych

Donald Trump prowadzi w sondażach przedwyborczych

July 21st, 2015

Donald Trump prowadzi w sondażach przedwyborczych. Donald Trump prowadzi w sondażach popularności wś[...]

Rozpoczęto zbiórkę funduszy na konserwację kombinezonu Armstronga

Rozpoczęto zbiórkę funduszy na konserwację kombinezonu Armstronga

July 21st, 2015

Rozpoczęto zbiórkę funduszy na konserwację kombinezonu Armstronga. Amerykańskie Narodowe Muzeum Lotn[...]

Na lotnisku JFK powstanie luksusowy terminal dla zwierząt

Na lotnisku JFK powstanie luksusowy terminal dla zwierząt

July 21st, 2015

Na lotnisku JFK powstanie luksusowy terminal dla zwierząt. Lotnisko im. Johna Kennedy'ego w Nowym Jo[...]

Najcieplejszy czerwiec na świecie w historii pomiarów

Najcieplejszy czerwiec na świecie w historii pomiarów

July 20th, 2015

Najcieplejszy czerwiec na świecie w historii pomiarów. Czerwiec 2015 roku był najcieplejszym czerwce[...]

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>